Vårt skattesystem ble laget i en tid der handel i hovedsak ble utført av uavhengige aktører som handlet fysiske varer eller tjenester som det var enkelt å fastslå verdien av i et åpent marked. Siden den gang har verdensøkonomien forandret seg fundamentalt, med sterk vekst i finansmarkedene, digitalisering og flernasjonale selskaper som dominerer stadig større markedet. I dag skjer over 60 prosent av den globale handelen internt i konserner. Skattesystemet trenger oppdatering.

Løsningene på disse utfordringene ligger ikke på en fjern skatteparadisøy i det karibiske hav. Systemet for å flytte selskapsoverskudd og formuer til lavskattland er langt på vei bygget fra vestlige industriland – og kan også stoppes fra vestlige industriland. Mye viktig arbeid pågår i fora som OECD og EU for å motvirke overskuddsflytting og skatteunngåelse, men debatten om kapitalflukt og skatteparadiser befinner seg fortsatt i for stor grad på stadiet der vi venter på en endelig internasjonal løsning. Den lar vente på seg.

I «Rødt lys» fremmer vi 16 konkrete forslag til politikk. Forslagene kan gjennomføres nasjonalt og med en kortere tidshorisont for å bedre skattlegge virksomheten flernasjonale selskaper har i Norge. Uten å lage et parallelt skattesystem, uten å flytte skattepolitikk bort fra demokratisk kontroll og uten å gå på akkord med de prinsippene vårt skattesystem er bygget på. Vi deler forslagene inn i tre deler. Én del handler om hvordan vi kan oppdatere skattesystemet for at det skal bli vanskeligere å flytte overskudd kunstig ut av landet for å unngå beskatning. I den andre delen beskrives hvordan det offentlige kan fremme bedre skatteadferd i rollene som eier, investor og innkjøper. I siste del fremmes forslag for mer finansiell åpenhet og kontroll som skal gjøre det vanskeligere å omgå skatteregelverket, herunder bedre regulering av tilretteleggerindustrien bestående av advokater, revisorer, regnskapsførere og banker som tjener store penger på å gi råd om selskapsstrukturering og skatteplanlegging.

En bred tilnærming som kombinerer skatteforslag med mer åpenhet, bedre kontroll og offentlig markedsmakt vil sende et tydelig politisk signal. Gjennomført riktig vil det underbygge og supplere internasjonale prosesser, og forhåpentligvis også inspirere bevegelser og partier i andre land.

Forslag nr. 1: Innføre kildeskatt på renter

Forslag nr. 2: Innføre kildeskatt på royalties

Forslag nr. 3: Reforhandle skatteavtaler

Forslag nr. 4: Innføre omvendt kreditfradrag for store flernasjonale konsern

Forslag nr. 5: Politisk press overfor EU-land

Forslag nr. 6: Senke terskelen for gjennomskjæring

Forslag nr. 7: Gjennomgang av lovgivningen for konserner

Forslag nr. 8: Opprette en nasjonal svarteliste for statlige investeringer

Forslag nr. 9: Innlemme skatteetikk i uttrekkskriteriene til SPU

Forslag nr. 10: Forby skatterådgivning til revisjonsklienter av samme selskap

Forslag nr. 11: Innføre utvidet land-for-land-rapportering

Forslag nr. 12: Gi offentligheten informasjon om reelt eierskap

Forslag nr. 13: Utvide opplysningsplikten

Forslag nr. 14: Unnta skatte- og transaksjonsrådgivning fra advokaters taushetsplikt

Forslag nr. 15: Styrke Skatteetatens kapasitet

Forslag nr. 16: Sterkere vern ved varsling om aggressiv skatteplanlegging