At noen betaler langt mindre skatt enn andre rammer oss alle. Det rammer bedriftene som taper i konkurransen mot de som kan tilby varer og tjenester til en lavere skattekostnad. Det rammer skattebetalerne, siden skattegrunnlaget uthules og resultatet er høyere satser på skatter eller avgifter enn vi ellers kunne hatt. Det rammer oss alle, fordi det svekker finansieringen av norsk velferd, helsesektor og infrastruktur årlig med mange milliarder kroner.

Det er vanskelig å tallfeste omfanget av noe som bevisst holdes skjult. Flere har prøvd, og kommet fram til svært ulike tall, avhengig av hvilken metode de benytter seg av. En av de som har bidratt mest til forskningen på dette feltet de siste årene er den franske økonomen Gabriel Zucman, og anslagene i vår bok baserer seg på hans og kollegaenes resultater og metoder.

Anslagsvis 40 milliarder kroner i selskapsoverskudd ble flyttet fra Norge til lavskattland i 2015. Hadde disse pengene isteden blitt beskattet i Norge, ville skatteinntektene i Norge økt med mer enn ti milliarder kroner.

Også privatpersoner benytter seg av muligheten til å gjemme formue i skatteparadiser. I Norge, som i mange andre land, har stadig større verdier samlet seg hos ytterst få personer de siste tiårene. De ti prosentene med størst formue eide nesten 60 prosent av den private formuen i Norge i 2016. De 0,1 prosent mest formuende eide åtte prosent, i snitt 275 millioner kroner. Utviklingen har ført til kritikk, men i virkeligheten er fordelingen faktisk enda skeivere. Når en inkluderer de pengene som holdes skjult for skattemyndighetene øker forskjellene betraktelig. For de 300 (0,01 prosent) mest formuende husholdningene i Norge er formuen faktisk hele 25 prosent høyere enn rapportert.

Den norske velferdsstaten er basert på at alle skal yte etter evne, og støttes etter behov. Dersom de aller rikeste knapt betaler skatt, truer det en kontrakt som utgjør grunnmuren vårt samfunn er bygget på. Hvis ikke de alle rikeste betaler skatt, hvorfor skal jeg? Hvis ikke de flernasjonale selskapene betaler skatt, hvorfor skal min bedrift gjøre det? Om flere og flere stiller spørsmål ved denne samfunnskontrakten – og det er det naturlig at vi gjør – er det tvilsomt om grunnmuren kan holde.